Podmínky pro přijetí

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.  Na portále www.elektronickypredzapis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.  Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude Rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8.2019 dosáhnou čtyř a tří let s trvalým bydlištěm v Praze 10.

 

Den otevřených dveří proběhne 9. a 10.4. 2019 od 17,00 do 18,30 hodin.

-V 17,00 a 17,30 a 18,00 bude ředitelka poskytovat informace o provozu školy a odpovídat na dotazy rodičů.Pro děti bude zajištěn dohled.

 

Výdej žádostí – ke stažení na www.elektronickypredzapis.cz 

 

Elektronický předzápis zahájen 1.4.2019 a ukončen 5.5.2019 ve 24:00hod.

Vyzvednout dokumenty v tištěné podobě  je možné v budově školy od 29.4.2019 do 3.5.2019.

Po předchozím zaregistrování formou elektronického předzápisu bude příjem žádostí 6.5.2019 od 13-18 hodin v budově MŠ Hřibská.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte ( případně pověřená osoba s notářsky ověřeným pověřením ).

S sebou: žádost o přijetí, evidenční list potvrzený pediatrem, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

Dítě u příjmu žádostí nemusí být přítomno.

 

 

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení si zákonný zástupce vyzvedne rozhodnutí o přijetí přednostně ve škole, kterou si vybere pro předškolní vzdělávání svého dítěte.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou na adresu zákonného zástupce, kterou uvede v žádosti o přijetí.

                      

                   

 

 

elektronicky_predzapis_letak_pro_rodice.jpg

Odkaz předzápis – informace.docx

Kritéria pro přijímání.docx