TITLE

DESCRIPTION

ZÁPIS

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy.  Na portále www.elektronickypredzapis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.  Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude Rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8.2019 dosáhnou čtyř a tří let s trvalým bydlištěm v PrazE10.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

!!!!!ZDE-KLIKNOUT!!!!!!!!

 

 

 

INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

pro školní rok 2020/2021

Upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a MŠMT ze dne 3. 4. 2020

Zápis k předškolnímu vzdělávání se ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 uskuteční ve dnech

 1. 5. – 7. 5. 2020.

 

Dle opatření MŠMT se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí a pokud možno se maximálně omezí také přítomnost jejich zákonných zástupců v MŠ.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách

MŠ Hřibská f96ehss

 

 1. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách konkrétní MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

Email pro zápis do MŠ Hřibská + Nad Vodovodem   – skolka@skolkahribska.cz

 

 1. poštou – Mateřská škola, Hřibská 1/2102, Praha 10

 

 1. osobním podáním v MŠ; nutná je domluva emailem předem na adresu uvedenou na webových stránkách konkrétní MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech. skolka@skolkahribska.cz

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se domluvte s vedením konkrétní školy.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

 • prostou kopii svého občanského průkazu,
 • prostou kopii rodného listu dítěte,
 • prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (ředitelka bude od zákonných zástupců požadovat dodatečné potvrzení od lékaře pro doplnění povinné dokumentace),
 • prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované a všechny uvedené údaje jsou pravdivé (formulář na webových stránkách MŠ). V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce doložit, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud tento doklad nebude předložen, není možné dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout (dle § 50 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto neplatí pro děti, které ve školním roce 2020/2021 budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ), který bude aktivní v době od 6. 4. 2020. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ, vytisknou si žádost o přijetí, přiloží potřebné přílohy a odešlou do MŠ jedním ze čtyř způsobů uvedených výše.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si rodič vyplní v elektronickém předzápisu  a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek  MŠ, nebo si je po předchozí emailové domluvě  pouze v krajních případech osobně vyzvednout v MŠ.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky MŠ.

 

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo/kód dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách  MŠ pod registračním číslem či kódem dítěte a u vstupu do konkrétní MŠ.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do druhé MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2020/2021 („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé  MŠ.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a také žádá o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

Rádi bychom připomněli, že v letošním školním roce bylo otevřeno nové pracoviště MŠ Hřibská, v ulici Chotouňská, které navýšilo počet dětí v mateřských školách o 112.

 

Drbohlavová Martina, ředitelka školy

Odbor školství ÚMČ Praha 10

 

 

 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-hribska

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

ZÁPIS informace

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ X NEPŘIJETÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI OBDRŽÍ

DO 30 DNŮ.

V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH PO 7.5.2020 OBDRŽÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DO EMAILU NEBO FORMOU SMS  REGISTRAČNÍ ČÍSLO, POD KTERÝM JE DÍTĚ EVIDOVÁNO.V PŘÍPADĚ PŘIJETÍ BUDE POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM DÍTĚ UVEDENO V ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, KTERÉ BUDE VYVĚŠENO NA WEBU ŠKOLY.V  PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ OBDRŽÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DOPORUČENĚ POŠTOU NA ADRESU UVEDENOU V ŽÁDOSTI.PRŮBĚŽNĚ SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY, KDE BUDOU UVEDENY VEŠKERÉ INFORMACE.

 

POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.

Svůj záměr využít náhradní prázdninový provoz MŠ oznámí zákonný zástupce dítěte ve své kmenové MŠ (kde je dítě již zapsáno k předškolnímu vzdělávání a dochází tam) nejpozději do 20. května 2020 jedním z těchto způsobů:

– písemně – stačí prostý e- mail

– telefonicky – pouze ve výjimečných případech

Oznámením záměru vzdělávat své dítě v náhradní MŠ dává zákonný zástupce ředitelce MŠ, kam je dítě zapsané, souhlas s předáním evidenčního listu dítěte s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ.

Dále zákonný zástupce dítěte vyplní a odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, žádost o přijetí včetně požadovaného termínu docházky. Žádost je možné stáhnout z webových stránek konkrétní náhradní MŠ, nebo si ji lze po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v náhradní MŠ.

 

Vyplněnou žádost o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu zákonný zástupce dítěte odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, jedním z těchto způsobů:

 1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je uvedeno na webových stránkách MŠ;
 2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail uvedený na webových stránkách MŠ; žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce
 3. poštou
 4. osobním podáním v MŠ; nutná je telefonická domluva předem na telefonní číslo uvedené na webových stránkách MŠ. Tento způsob bude akceptován pouze v krajních a ojedinělých případech.

 

Termín zápisu k náhradnímu prázdninovému provozu je 21. – 25. 5. 2020.

Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.

 

Ředitelka MŠ po obdržení žádosti o přijetí sdělí zákonným zástupcům dítěte, zda je v jejich požadovaném termínu v MŠ volno, popřípadě nabídne jiný, volný termín, a také sdělí bankovní spojení a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu školného a stravného. Na případné hotovostní platbě se zákonní zástupci předem domluví s ředitelkou náhradní MŠ. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může být dítě do MŠ přijato.

 

Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • dítě musí být při nástupu do MŠ výhradně zdravé. Zákonný zástupce toto doloží při nástupu do náhradní MŠ čestným prohlášením vzor
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k umístění dítěte do MŠ)
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • zákonný zástupce nesmí být doma na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem

 

 

Počet dětí ve třídě MŠ bude stanoven s ohledem na epidemiologickou situaci a na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nový školní rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020.

Rozpis mateřských škol pro prázdninový provoz :

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ROZPIS MŠ  –ZDE

 

Přihlášky na náhradní prázdninový provoz  k dipozici na web.stránkách jednotlivých MŠ viz odkazy níže:

 

http://www.mszvonkova.cz

http://www.e-msbenesovska.cz

http://www.rohacovky.cz

 

 

 

 

Čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte (paní ředitelky, upravte si podle své potřeby a podle aktuální situace)

 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte)……………………………………………………….. nar. ……………………………….

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………………………..,

je v dobrém zdravotním stavu pro kolektivní pobyt v mateřské škole. Ošetřující lékař mu/ji nenařídil změnu běžného režimu, dítě nemá karanténní opatření a nejeví v době umístění do MŠ známky akutního onemocnění.