OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM NÁKAZY COVID-19 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 1/2102, Praha 10

 

Opatření v souvislosti s šířením nákazy Covid19 pro školní rok 2020/2021

 

Obecné informace

 

Mateřská škola v rámci protiepidemických opatření se řídí nařízeními státních orgánů jako MŠMT, MZČR, příslušné KHS a legislativními dokumenty – Školský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, SEMAFOREM, případně dalšími.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Doplňkové aktivity školy jako jsou kulturní představení mimo školu, výlety, škola v přírodě apod. budou organizovány s ohledem na konkrétní epidemiologickou situaci a konkrétní podmínky.

 

Organizace provozu pro rodiče a veřejnost

 

 1. Vstup cizích osob do prostor mateřské školy je omezen na nezbytně nutnou dobu v případě, že není možné komunikovat distančním způsobem.
 2. Pohyb rodičů a zákonných zástupců je omezen na provozní prostory (chodby, šatny dětí) po nezbytně nutnou dobu k předání a vyzvedávání dětí. Na základě aktuálních vládních plošných opatření je vhodné, aby v těchto prostorách nosili rodiče roušky. Vstup do učeben bude možný pouze po dohodě s učitelkou, a to v případě, že to bude vyžadovat mimořádná situace, např. adaptace dětí.
 3. Informační a konzultační setkávání rodičů a pedagogů bude probíhat individuálně nebo v menších skupinách. Informace o nich a jejich organizaci budou k dispozici na nástěnkách školy a webu.
 4. U vstupu do budovy a v jednotlivých šatnách jsou k dispozici dezinfekční prostředky.

 

Organizace a opatření při přímé práci s dětmi

 

 1. Bude věnována zvýšená pozornost na důsledné dodržování správných hygienických návyků, zejména při provádění osobní hygieny a při stravování.
 2. Je stanoven režim v provádění úklidu a frekvence dezinfikování společných prostor, školní kuchyně.
 3. Prostory školy jsou pravidelně větrány.
 4. Je zajištěn informační systém týkající se přehledu o zdravotním stavu personálu školy. Personál je poučen, jak má postupovat v případě vlastního onemocnění či kontaktu s nakaženou osobou.
 5. Je zajištěna místnost pro izolaci dítěte v případě projevu akutního onemocnění s dohledem zletilé osoby (§ 7, odst. 3, zákon o ochraně veřejného zdraví).
 6. Věnujeme zvýšenou pozornost projevům možného infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, zažívací potíže apod.)
 • Budou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy, nebude přijato k docházce.
 • Budou-li zjištěny příznaky během pobytu ve škole, bude dítě izolováno od ostatních přítomných a rodiče budou vyzváni k neprodlenému vyzvednutí dítěte.
 • Rodiče či zákonní zástupci by měli ve všech případech kontaktovat dětského lékaře a konzultovat s ním další postup.
 • V případě, že dítě trpí alergickou rýmou či jinými chronickými projevy podobnými příznakům infekčního onemocnění, vyžadujeme lékařské potvrzení.

 

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání

 

 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
 • Pokud bude provoz školy přerušen, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

 

Vážení rodiče, naší snahou je, aby opatření vyplývající z nařízení a doporučení nadřízených orgánů co nejméně narušila standardní chod školy. Zejména proto, že máme v péči děti ve věku nejdůležitějším pro formování jejich osobnosti a nejcitlivějším na změny. Uděláme všechno proto, abychom jim poskytly maximální komfort s ohledem na aktuální podmínky. Věříme, že máme společný zájem, tedy prosíme o dodržování nastavených pravidel, sledování aktuálních zpráv, pochopení a součinnost.

 

Děkujeme za spolupráci                                              Martina Drbohlavová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny