Prázdninový provoz 2023 – informace a pokyny

3. 7. – 7. 7. 2023 všechny MŠ zavřeny
10. 7. – 14. 7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická

17. 7. – 21. 7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
24. 7. – 28. 7. 2023 všechny MŠ zavřeny
31. 7. – 4. 8. 2023 všechny MŠ zavřeny
7. 8. – 11. 8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská

14. 8. – 18. 8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
21. 8. – 25. 8. 2023 všechny MŠ zavřeny
28. 8. – 1. 9. 2023 přípravný týden, všechny MŠ zavřeny


Žádost Prázdninový Provoz


ZÁPIS NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023

Prázdninový provoz zajišťuje Mateřská škola Hřibská 2102/1 na pracovišti Nad Vodovodem-Chotouňská 717 v termínu od 10.7. do 21.7.2023.

Kritéria pro přijetí

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ

1. Postup zápisu pro rodiče dětí, které navštěvují MŠ Hřibskou =obě pracoviště

přihlášení k prázdninovému provozu v MŠ Hřibská-pracoviště Chotouňská:

 • do tabulky na nástěnce v šatně nejpozději do 12.5.2023 uvedete zájem využít prázdninový provoz s upřesněním termínu nejpozději do 4.6.2023 uhradíte platbu:
  úplata za předškolní vzdělávání 640 Kč
  stravné  celodenní     550 Kč
  polodenní     440 Kč
 • Platby hradíte stejným způsobem na stejný účet jako během standardní docházky.
 • Za přijaté k prázdninovému provozu budou považovány děti, které budou přihlášené v řádném termínu a budou mít uhrazené školné a stravné.

 

2. Postup zápisu pro rodiče dětí docházejících do ostatních MŠ zřizovaných MČ Praha 10

 • Zájemci oznámí ve své kmenové škole zájem o umístění dítěte do náhradní MŠ, nejpozději do 12.5.2023, vyžádají si kopii Evidenčního listu.
 • Na webu naší školy ke stažení Zápis-dokumenty ke stažení- Žádost o přijetí k prázdninovému provozu, Plná moc k vyzvedávání náhradní osobou
 • Řádně vyplněné formuláře s kopií Evidenčního listu z kmenové školy doručíte v termínu 22.5.-24.5.2023 datovou schránkou, emailem (skolka@skolkahribska.cz) opatřené elektronickým podpisem, nebo osobně 24.5.2023 od 14.00 do 18.00 na adresu Chotouňská 717, Praha 10 (MŠ Nad Vodovodem).
 • Do 4.6.2023 uhradíte částku:
  stravné  celodenní 550 Kč
  stravné polodenní 440 Kč
  úplata za předškolní vzdělávání 640 Kč
  č. účtu 2000749379/0800, v.s. 72023, do poznámky pro příjemce uvedete jméno dítěte
 • za přijaté k prázdninovému provozu budou považovány děti, které budou přihlášené v řádném termínu a budou mít uhrazené školné a stravné.

Informaci o přijetí a provozu školy během prázdnin obdržíte emailem do 30.5.2023, proto nezapomeňte do Žádosti uvést ČITELNĚ svou emailovou adresu. Současně bude informována kmenová škola.

UPOZORNĚNÍ: škola přijímá děti k prázdninovému provozu do naplnění kapacity. Na žádosti podané po uvedeném termínu nebude brán zřetel.


POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10

INFORMACE ZŘIZOVATELE:  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu
přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu
v náhradní MŠ.
Kritéria pro přijetí:
− dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
− zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
− zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
− děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění
dané kapacity MŠ
Zákonný zástupce:
– nejpozději do 12. 5. 2023 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz,
-žádost o přijetí k prázdninovému provozu – získá pouze v mateřské škole, která zajišťuje prázdninový
provoz, a to elektronicky na webu školy, případně po dohodě v tištěné podobě,
– vyplněnou žádost odevzdá společně s evidenčním listem dítěte, který obdrží ve své kmenové MŠ,
v té MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu 22. 5. – 24. 5. 2023.
Na žádosti doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
-nejpozději do 4. 6. 2023 zákonný zástupce uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a stravné – pokyny
pro úhradu plateb nalezne na webu školy, do které dítě zapisuje na prázdninový provoz.
Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.

Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.
Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.
Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o
přijetí zvlášť.
Závazné informace najdete na webových stránkách příslušné mateřské školy.
Závazné informace k prázdninovému provozu v naší mateřské škole (týká se obou pracovišť) budou na
webu školy uveřejněny od 1.3.2023.

Komentáře nejsou povoleny