Platby

Školné

Školní rok 2020-21 úplaty za předškolní vzdělávání 1300 Kč.

Číslo účtu: 019-2000749379/0800

Splatnost: do 5. dne příslušného měsíce.Osvobození od úplaty jsou rodiče dětí v posledním roce před zahájením základního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.(Aktuální informace k 1.9.2020)

variabilní  symbol: číslo přidělené při zahájení docházky do MŠ, který rodič obdržel při nástupu dítěte do MŠ

specifický symbol: 111

 

Platba školného je povinná bez ohledu na to, zda dítě v daném měsíci do MŠ dochází či ne.

Neuhrazení školného může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

 

Stravné

číslo účtu: 019-2000749379/0800

variabilní  symbol: totožný s v.s. platby “školného”

specifický symbol 222

Částka:     860.-Kč (celodenní 43.-Kč)

680.-Kč (polodenní 34.-Kč)

Děti s odkladem školní docházky: 900.-Kč (celodenní 45.-Kč)

Splatnost do 5. dne příslušného měsíce.

Platba stravného je povinná, v případě, že je nepřítomnost dítěte v MŠ včas omluvena, (viz.Řád školy) stravné je odhlášeno a automaticky převedeno do dalšího období.Neuhrazení stravného může být důvodem k ukončení docházky do MŠ.

 

 

Příspěvek do fondu rodičů

Výše příspěvku je stanovena na schůzce rodičů na počátku školního roku.

číslo účtu: 292683359/0800

variabilní  symbol: totožný s v.s. platby “školného”

Platba příspěvku do fondu rodičů není povinná, ale vzhledem k tomu,že jsou z něho hrazeny veškeré doplňkové akce školy, divadla a dárky, muselo by být dítě rodičů, kteří příspěvek neuhradili, vyřazeno z těchto aktivit.