Zápis

OBECNÉ INFORMACE

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá v termínu určeném po dohodě se zřizovatelem, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být přijímány do MŠ i v průběhu školního roku, dovoluje-li to kapacita školy.

Dítě je přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy

Na portále www.elektronickypredzapis.cz si můžete vyplnit a vytisknout formuláře potřebné k zápisu.  Po ukončení zápisu vedeném ve správním řízení, obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ. V případě přijetí bude rozhodnutí uveřejněno na webu školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí bude rozhodnutí ředitelkou školy zasláno poštou na adresu, kterou zákonný zástupce uvede v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky, děti, které ke 31.8. příslušného roku dosáhnou čtyř a tří let s bydlištěm v městské části Praha 10.

 

ADAPTACE

Adaptace dítěte na podmínky mateřské školy v prvním měsíci docházky probíhá v tomto doporučeném režimu.

První dva týdny (10 pracovních dnů) si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě v 10.00 hodin.

Následující dva týdny si rodič (zákonný zástupce) vyzvedává dítě nejpozději po obědě, tj. do 13.00 hodin.

Pro období, které následuje, dohodne rodič (zákonný zástupce) dobu pobytu dítěte v MŠ, po konzultaci s třídní učitelkou nebo s ředitelkou školy. Délka pobytu se dohaduje s ohledem na individuální potřeby dítěte, a to i v průběhu výše uvedeného adaptačního režimu.ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 – 2025

  Postup

Pečlivě si přečtěte instrukce, ušetříte čas sobě i ostatním účastníkům zápisu.

 

Elektronický předzápis bude zahájen 5. 4. 2024 a ukončen 5. 5. 2024.

 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p10-hribska

 

Prostřednictvím odkazu, který bude umístěn na našem webu, se přihlásíte do systému, kde se dle pokynů zaregistrujete, stáhnete a vytisknete dokumenty, které budete potřebovat k fyzickému zápisu. Pořadí, ve kterém se budete hlásit v elektronickém předzápisu, není rozhodující pro přijetí dítěte. Proto není nutné panikařit, pokud se nedostanete do systému hned první den předzápisu.

Vyplníte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list, který si necháte potvrdit od pediatra a spolu s rodným listem dítěte, občanským průkazem zákonného zástupce a dokladem o trvalém bydlišti v Praze 10 (pokud není uvedeno v OP zákonného zástupce) se dostavíte k fyzickému zápisu.

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání jsou uvedena na webu školy v záložce Zápis.

 

Zápis se bude konat: Chotouňská 717 – pracoviště Nad Vodovodem

6. 5. 2024 od 13 hodin do 18 hodin na adrese Chotouňská 717, Praha 10
7. 5. 2024 od 13 hodin do 16,30 hodin na adrese Chotouňská 717, Praha 10

Místo pro příjímání žádostí je totožné pro obě pracoviště MŠ Hřibské = Hřibská a Nad Vodovodem – Chotouňská

 

Upozorňujeme, že zápis je jednotný pro obě pracoviště školy, t. zn. Hřibskou 2102 i Chotouňskou 717 (jedná se o dvě pracoviště jedné mateřské školy = jednoho právního subjektu), tedy vyplňujete pouze jedno provedení požadovaných dokumentů.

Preferované pracoviště pro docházku svého dítěte můžete uvést v Žádosti o přijetí. O rozdělení přijatých dětí na jednotlivá pracoviště rozhoduje ředitelka školy podle kapacity (podle uvolněných míst po ukončení docházky dětí v předešlém školním roce).

Tento termín zápisu není zápisem k prázdninovému provozu.

Dokumenty k zápisu v tištěné podobě budou od zahájení předzápisu k dispozici ve škole, a to na obou pracovištích. K vyzvednutí kdykoliv v provozní době školy.

Případné dotazy týkající se zápisu posílejte na adresu skolka@skolkahribska.cz.

Dotazy týkající se „pravděpodobnosti přijetí“ jsou zcela zbytečné, nelze nic předpokládat, dokud není známý počet uvolněných míst a počet odevzdaných žádostí.

 

Dokumenty ke stažení